Personvernerklæring

Navn og kontaktinformasjon til virksomheten

Vita Nova Traumeterapi ved Julie Falch Bjørklid, sensorimotorisk psykoterapeut.

Privat praksis

Org. no. 920 603 084.

Telefon: +47 929 91 015
E-post: [email protected]
Adresse: Industrigata 6, 4632 Kristiansand 

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler og til hvilket formål

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

  • Navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, samtykkeerklæring og din journal samt kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

  • Til rådgivning og behandling av deg personlig vedrørende psykologiske forhold.
  • Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er nevnt ovenfor. For nærmere informasjon, se forskrift om personjournal: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Bruk av våre nettsider: 

  • Ved besøk på våre nettsider registreres din IP-adresse. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, men benyttes til statistikk som: Hvor mange besøker nettstedet, besøkets varighet, hvilken nettleser besøker kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra. Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter gjeldende lovverk: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjepart. Vi gir kun ut dine personopplysninger i det omfang spesiell lovgivning krever dette.

Sikker lagring av personopplysninger

Vita Nova Traumeterapi bruker et beskyttet journalsystem til behandling av personopplysningene og kobles ikke mot andre registre. I tilfelle det skjer et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig.

Sletting av opplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi. Inneholder journalen feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss og opplyse oss om hva unøyaktighetene består i og hvordan de kan rettes. Vi vil da svare deg på forespørselen innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.